The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954


Standing Committee of the 1st CPPCC

Glossary
All-China Federation of Democratic Women ACFDW
All-China Federation of Democratic Youth ACFDY
All China Federation of Industry and Commerce ACFIC
All-China Federation of Literary and Art Circles FLAC
All-China Student Federation ACSF
Beijing Tianjin Direct Administration Beijing
Central China Liberated Areas CCLA
China Democratic League CDL
China Zhi Gong Dang CZGD
Chinese Association for Promoting Democracy CAPD
Chinese Communist Youth League CYL
Chinese Federation of Trade Unions ACFTU
Chinese People's National Salvation Ass. CPNSA
Communist Party of China CCP
Democrat Freelance Community Freelance
Democratic Foundation of the Chinese GMD Dem Found GMD
Democratic National Construction Association DNCA
Democrats from to be liberated areas Democrats
Democrats without party affiliation Independant
East China Liberated Areas ECLA
Farmers' groups of the Liberated Areas Farmers
Foreign overseas Chinese democracy activists Overseas
Inner Mongolia Autonomous Region Inner Mongolia
Jiu San Society Jiu San
National industrial and commercial sectors Industrial
National Minorities Minorities
North China Liberated Areas NCLA
North East Liberated Areas NELA
North West Liberated Areas NWLA
Peasants 'and Workers' Democratic Party CPWDP
PLA 1st Field army PLA 1
PLA 2nd Field Army PLA 2
PLA 3rd Field Army PLA 3
PLA 4th Field Army PLA 4
PLA Head Quarters PLA HQ
Preparatory committee of All-China Journalists Ass. Journalists
Preparatory Committee for the China National Natural Scientists Nat. Scientist
Preparatory Committee of the China Federation of Education Workers Ed. workers
Religious democrats Religious
Representatives of preparatory meeting China's National Social scientists Soc. Scientist
Revolutionary Committee of Chinese GMD Rev.GMD
Shanghai people's organizations Shanghai
South China Liberated Areas SCLA
South China PLA South PLA
Special invitees Invitees
Taiwan Democratic Self-Government League TDSGL
The Three Principles Comrade Federation San Min
Xinjiang Xinjiang

Name Wade Giles Party
Bao Dasan
Pao Ta-san
CDNCA
Bao Erhan
Pao Erh an
Xinjiang
Cai Qian
Ts'ai Ch'ien
CCP
Cai Tingkai
Ts'ai T'ing-k'ai
Rev.GMD
Chen Jiageng
Ch'en Chia keng
Overseas Chinese
Chen Shutong
Ch'en Shu t'ung
ACFIC
Chen Qiyou
Ch'en Ch'i yu
ZGD
Deng Xiaoping
Teng Hsiao p'ing
2nd field army/CCP
Deng Yingchao
Teng Ying ch'ao
ACFDW/CCP
Feng Wenbin
Feng Wen pin
ACFDY/CCP
Guo Moro
Kuo Mo jo
Vice Chairman/CCP
Hu Qiaomu
Hu Ch'iao mu
ACFDY/CCP
Huang Qixiang
Huang Ch'i hsiang
CPWDP
Huang Yanpei
Huang Yen p'ei
CDNCA
Jiang Guangnai
Chiang Kuang-nai
Rev.GMD
Jiang Nanxiang
Chiang Nan hsiang
ACFDY
Li Dequan
Li Te chian
Rev. GMD
Li Jishen
Li Chi shen
Vice Chairman/Rev.GMD
Li Siguang
Li Szu kuang
CCP
Li Weihan
Li Wei Han
CCP
Liang Xi
Liang Hsi
Jiu San
Liao Chengzhi
Liao Ch'eng chih
ACFDY/CCP
Lin Biao
Lin Piao
4th field army/CCP
Lin Boqu
Lin Po chï
CCP
Liu Changsheng
Liu Ch'ang sheng
ACFTU
Liu Ningyi
Liu Ning yi
ACFTU
Liu Shaoqi
Liu Shao ch'i
CCP
Luo Longji
Lo Lung Chi
CDL
Ma Xulun
Ma Hsu Lun
CAPD/CDL
Ma Yinchu
Ma Yin ch'u
CDNCA
Mao Zedong
Mao Tse tung
CCP
Qian Sanqiang
Ch'ien San ch'iang
ACFDY
Sangji Yuexi
Sangchi Yïeh hsi
Tibet
Seypidin Azizi
Saifudin
Xinjiang
Shao lizi
Shao Li tzu
CCP
Shen Junru
Shen Chün ju
CDL
Shen Yanbing
Shen Yen Ping
FLAC
Sheng Bihua
Sheng Pi hua
CDNCA
Shi Fuliang
Shih Fu liang
CDL
Shi Liang
Shih Liang
ACFDW/CDL
Ulanhu
Ulanfu
IMAR
Wang Kunlun
Wang Kun lun
Rev. GMD
Wu Hongbin
Wu Hung pin
CDL
Wu Yaozong
Wu Yao tsung
Religious
Xiong Kewu
Hsiung K'o wu
Rev. GMD
Xu Deheng
Hsü Te Heng
Jiu San
Xu Guangping
Hsu Kuang p'ing
CAPD
Yang Xiufeng
Yang Hsiu Feng
CCP
Zhang Bojun
Chang Po chun
CDL
Zhang Lan
Chang Lan
CDL
Zhang Naiqi
Chang Nai ch'i
CDNCA
Zhang Xiruo
Chang Hsi Jo
Independent
Zhang Zhizhong
Chang Chih chung
Rev. GMD
Zhou Enlai
Chou En lai
CCP
Zhu De
Chu Teh
CCP
Name Wade Giles Party
*In 1953 new members are chosen